<% 'dim action,id action = trim(request.querystring("action")) id = trim(request.querystring("id")) action = replace(action," ","") id = replace(id," ","") sql = "select picture,hits from "&action&" where id="&id rs.open sql,conn,1,2 rs("hits") = rs("hits") + 1 rs.update rs.close closeconn() %> 日韩福利在线 狼人在线香蕉香蕉28 小清新直播影院在线观看
 
資料名稱 液壓泵浦中日韩福利在线0文說明書.doc
更新時間 2008-11-19 15:33:05
下載地日韩福利在线1址 點擊下載
資料日韩福利在线2說明 液壓泵浦狼人在线香蕉香蕉283中文說明書.doc